മലയാളം സിനിമ ’90കളിൽ: സമഗ്രമായ ഒരു പഠനം

’90കളിൽ ഇറങ്ങിയ മിക്ക സിനിമകളുടെ ഉള്ളിലും, ഒരു “മാസ്റ്റർ സിനിമ” ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്.. Continue reading മലയാളം സിനിമ ’90കളിൽ: സമഗ്രമായ ഒരു പഠനം

Recreating 90s Malayalam movies – A (really serious) study

A long time ago, in a galaxy far far away, an estranged writer starts watching her favorite movies from the 90s. It’s a period where new-gen movies have begun to destory the moral fabric of society. The people have become selective (and not collective) of movies to watch. The big Ms have fallen, Gobi is found only in Pondicherry and vegetarian buffet, J.Ram is trying … Continue reading Recreating 90s Malayalam movies – A (really serious) study